Algemene Voorwaarden

Prijzen:
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW.

 

Privacy policy:
Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Pictosign.nl gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt; het verwerken van uw bestelling. Pictosign.nl zal nooit ongevraagd uw gegevens doorgeven aan derden.

 

Koop:
Op alle transacties met Pictosign.nl zijn te allen tijden slechts de Algemene Voorwaarden van Pictosign.nl  van toepassing. Leverings- en/of inkoop- en/of algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper worden expliciet afgewezen.


Door het plaatsen van een bestelling op de website van Pictosign.nl en/of het geven van een opdracht via e-mail wordt een bindende overeenkomst aangegaan.


Alle door Pictosign.nl geleverde zaken blijven eigendom van Pictosign.nl tot op het moment dat opdrachtgever/koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pictosign.nl uit hoofde van enige met Pictosign.nl gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Pictosign.nl, is het de koper niet toegestaan deze te gebruiken zodanig dat het artikel bij retourname onbruikbaar is en is het koper niet toegestaan de geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren dan wel op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik te geven. Indien koper tekortschiet in de nakoming van de gesloten overeenkomst zal koper alle medewerking verlenen aan Pictosign.nl om de geleverde goederen per direct te retourneren aan Pictosign.nl.


Reclames over de bestelde artikelen dienen door koper binnen 3 dagen na levering schriftelijk middels e-mail aan Pictosign.nl kenbaar te worden gemaakt.

Kopen op rekening:
Pictosign.nl kan, in overleg, opdrachtgevers een bestedingslimiet aanbieden met een betalingstermijn van 10 dagen.
Indien de betalingstermijn is overschreden, behoudt Pictosign.nl het recht om 5% van de gegeven korting per product terug te vorderen, van toepassing bij kortingspercentages hoger dan 10% en indien duidelijk vermeld op de eerste factuur. Hiervoor zal een aanvullende factuur worden verstuurd.


Alle bestellingen die op rekening zijn geleverd dienen binnen 10 dagen na factuurdatum geheel te zijn voldaan.  Alle leveringen geschieden voor risico van de koper.Pictosign
.nl kan, in overleg, opdrachtgevers een bestedingslimiet aanbieden met een betalingstermijn van 10 dagen.
Indien de betalingstermijn is overschreden, behoudt Pictosign.nl het recht om 5% van de gegeven korting per product terug te vorderen, van toepassing bij kortingspercentages hoger dan 10% en indien duidelijk vermeld op de eerste factuur. Hiervoor zal een aanvullende factuur worden verstuurd.
Alle bestellingen die op rekening zijn geleverd dienen binnen 10 dagen na factuurdatum geheel te zijn voldaan.  Alle leveringen geschieden voor risico van de koper.

Facturering:
Facturen worden niet per post, maar slechts elektronisch aangeleverd en als printbare PDF naar het door de klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Deze facturen dient de klant als origineel te beschouwen en conform de fiscale regelgeving aan haar administratie toe te voegen.

 

Communicatie:
Pictosign.nl communiceert voornamelijk via e-mail. Afhankelijk van de instellingen van de e-mailontvanger van de koper bestaat de mogelijkheid dat e-mails bij de ongewenste e-mails/spam terecht komen. Koper is verantwoordelijk voor een correcte instelling van haar e-mailontvanger. Pictosign.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor problemen die mogelijk ontstaan door ongelezen e-mails zijdens koper.

 

Levering, verzending en levertermijn:
Normalerwijze worden bestellingen tussen 1 en 3 werkdagen verstuurd. De maximale levertijd van producten is 15 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is, zal Pictosign.nl de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.


De koper ontvangt altijd een e-mail ter kennisgeving van de verzending op de dag dat de bestelling wordt verstuurd. Reclames over een niet tijdige ontvangst van een bestelling dienen binnen 7 dagen na verzending schriftelijk middels e-mail aan Pictosign.nl kenbaar te worden gemaakt.


Voor wat betreft de bezorging van de bestelling dient de brievenbus toegankelijk te zijn en minimaal een envelop/doos van 38x26,5x3,2 cm te kunnen bevatten, ook als deze al andere poststukken bevat. De opening van de brievenbus dient minimaal een afmeting van 26,5x3,2 cm te hebben. Tevens dient ingeval bezorging door een pakketdienst door koper gelegenheid tot aflevering van de bestelling gegeven te worden. Indien de bestelling niet afgegeven kan worden op het door koper aangegeven afleveradres verklaard koper zich bij bestelling bereid om de bestelling op een door de pakketdienst aangegeven afhaalpunt af te halen.


Indien een pakket om redenen gelegen in de invloedssfeer van de koper niet kan worden afgeleverd en/of niet wordt opgehaald op een afleverpunt en derhalve wordt geretourneerd aan Pictosign.nl, zullen voor de herzending wederom verzendkosten in rekening worden gebracht.

Recht van Retour – retourneren - herroepingsrecht:
Alle gekochte producten hebben een zichttermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst en mogen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. In deze periode kan de koper het product rustig bekijken en beoordelen. Indien wordt besloten dat het product geretourneerd gaat  worden dient dit, voorafgaand aan de retournering, per e-mail returns@Pictosign.nl gemeld te worden en dient een bevestigingsmail hierover afgewacht te worden. De bevestigingsmail dient geprint toegevoegd te worden bij het retourpakket. Artikelen dienen in een deugdelijke verpakking en voldoende gefrankeerd te worden geretourneerd. Schade of slijtage die is opgetreden aan het product tijdens de zichttermijn of retourzending van koper
, evenals onvoldoende frankering, zal door verkoper direct worden verrekend met het terug te betalen bedrag aan koper. Indien wordt verkozen een product te retourneren zijn de volledige verzendkosten inzake de bestelling voor rekening van de koper. De verantwoording voor het retourpakket is eveneens volledig voor koper. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor bedrijven en verenigingen en is tevens niet van toepassing voor producten die speciaal op bestelling voor de klant zijn gemaakt. Maatwerk valt buiten het Recht van Retour. Het Recht van Retour is niet van toepassing op diensten waarmee Pictosign.nl met instemming van de klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. De wet "kopen op afstand" is alleen van toepassing wanneer de klant en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Reeds betaalde bedragen inzake de retourproducten worden binnen 14 dagen na schadevrije ontvangst van de retourzending teruggestort.

 

Algemeen:
Indien de koper met betaling van de factuur in gebreke blijft, is de koper tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet Normering Wettelijke Incassokosten (WIK).


Koper is van rechtswege in verzuim zodra de betalingstermijn op de factuur is overschreden.


Koper is bij betaalverzuim een percentage incassokosten verschuldigd van 15% van het openstaande bedrag over de eerste € 2.500,-- en 10% van het openstaande bedrag over de volgende € 2.500,--. Dit altijd met een minimum bedrag van € 40,-- (exclusief. BTW). Tevens is de koper de wettelijke rente verschuldigd over het volledige openstaande bedrag.


Bij bedrijfsmatige aankopen worden indien betaalverzuim optreedt, naast de wettelijke incassokosten, bij de eerste aanmaning € 25,-- exclusief BTW aanmaningskosten in rekening gebracht.


Indien de koper ook na eerste betalingsherinnering en/of aanmaning met betaling in gebreke blijft, wordt de achterstallige betaling  ter incasso aangeboden bij het incassobureau en zal indien noodzakelijk, bij blijvend betalingsverzuim, worden overgegaan op de  gerechtelijke incassoprocedure. In deze laatste procedure zullen alle procedurekosten op de koper worden verhaald.

Website:
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Pictosign.nl kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve vermeldingen.
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Pickup® is een geregistreerde handelsnaam.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (Pictosign.nl) en de opdrachtgever (klant) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

 

Vragen, klachten of adverteren:

Pictosign.nl is tijdens kantooruren bereikbaar op het op de “contact opnemen” pagina genoemde telefoonnummer en het genoemde e-mailadres.

Klantenservice

Voor ondersteuning bij uw bestelling of advies voor een project kunt u mailen met sales@pictosign.nl


Een andere vraag? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier.